EU Taxonomy and your business

EUs taksonomi – hva er det og hvordan påvirker det virksomheten din?


EUs taksonomi kan få stor betydning for virksomheters bærekraftige utvikling fremover. For å bekjempe klimaendringer, og redusere den stadig økende miljøforringelsen, trenger virksomheter veiledning. Et rammeverk som tydeliggjør om en aktivitet er «bærekraftig» eller ikke.

EU-taksonomien er med på å skape dette klassifiseringsrammeverket, og motiverer organisasjoner og land til å omdirigere penger og innsats mot miljøvennlige prosjekter.

Hva er EUs taksonomi?

Ordet «taksonomi» betyr å navngi og klassifisere noe. Vi bruker taksonomi innen biologi for å navngi levende organismer, og dele dem på tvers av grupper og nivåer. EUs taksonomi er et klassifiseringssystem for økonomiske aktiviteter. Den gir oss alle nødvendige definisjoner, terminologier og veiledende prinsipper for å skille bærekraftige prosjekter fra de som har en skadelig effekt på planetens helse.

Hvorfor trenger vi EUs taksonomi?

EUs taksonomi ble formalisert for å gjøre europeiske land i stand til å innrette seg etter EUs klima- og energimål for 2030. De økende klimakrisen og miljøforringelsen gjør at vi trenger reguleringer for å kunne håndtere dette. EUs taksonomi gir nettopp det.

Ved å angi forutsetningene for bærekraft, og gi selskaper, investorer og myndigheter verktøy for å bevege seg mot klimanøytralitet, baner det vei for å redusere netto klimagassutslipp med minimum 55 %, innen 2030.

Målene med EUs taksonomi

EUs taksonomi har i hovedsak følgende mål:

  • Bekjempelse av klimaendringer
  • Tilpasning til klimaendringer
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  • Omstillingen til sirkulærøkonomi
  • Forebygging og kontroll av forurensning
  • Beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer

EU-kommisjonen ga også ut kriteriesett som spesifiserte de tekniske screeningskriteriene for alle målene. Det første kriteriet, godkjent i april 2021, fokuserte på å fremheve de økonomiske aktivitetene som kan gjøre oss i stand til å oppfylle miljømålene som er fastsatt av EU. Dette inkluderer sektorer som for tiden bidrar mest til CO2-utslipp, som bygninger, reiser og produksjon.

Et andre kriterium er fortsatt under utarbeidelse, og forventes å bli formalisert i 2022.

Hvordan er EUs taksonomi relevant for bedrifter?

EUs taksonomi relevant for bedrifter

EUs taksonomi er relevant for virksomheter av alle størrelser og typer. Siden taksonomien vil få investorer til å fokusere på selskaper som overholder reguleringene, blir det enda viktigere for virksomheter å sette bærekraftsmål og arbeide aktivt med bærekraftige tiltak.

Første trinn – Finn ut ståa hos deg

Enhver virksomhet bør starte med å vurdere sine egne aktiviteter opp mot taksonomiens klassifiseringer og vilkår. I henhold til taksonomien må en økonomisk aktivitet «vesentlig bidra» til minst ett av de seks miljømålene vi nevnte ovenfor. Det skal heller ikke ha noen “vesentlig skade” på noen av målene, og må være i samsvar med minimumstiltakene som er beskrevet i forskriften.

Andre trinn – Utbedring

Det andre trinnet er å foreta nødvendige inngrep for å redusere energibruk og karbonutslipp, og oppnå samsvar med taksonomiforskriftene. Hvis bygningen din for eksempel bruker for mye energi, eller slipper ut for mye CO2, kan du investere i en HVAC-automatiseringsprogramvare som ClevAir, som kan gjøre bygningen din langt mer miljøvennlig.

Obligatorisk bruk

Større selskaper som er inkludert som en del av direktivet om ikke-finansiell rapportering (NFRD) er pålagt å avsløre informasjon om deres aktiviteter, og hvor tilpasset de er med regelverket i EUs taksonomi.

Tilsvarende er det obligatorisk for finansmarkedsaktører, for eksempel kapitalforvaltere og investorer, å avsløre hvilke aktiviteter de finansierer, og i hvilken grad de oppfyller taksonomikriteriene. Dette betyr igjen at virksomheter som søker investeringer, må sørge for at deres aktiviteter er bærekraftige og godkjente innenfor taksonomien.

Det gjelder ikke bare europeiske selskaper

Finansmarkedene har ingen geografiske grenser. Investorer sprer pengene sine over hele verden. Dette betyr at EUs taksonomi påvirker bedrifter overalt. Hvis en europeisk investor for eksempel investerer i virksomheten din, vil du sannsynligvis bli spurt om din overholdelse av retningslinjene for taksonomien. I tillegg kan multinasjonale europeiske selskaper måtte anvende retningslinjene for taksonomien i alle landene de opererer.

Det handler om mer enn miljøet

For å overholde reguleringene i EUs taksonomi må også FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper følges.

Hvordan vil selskaper dra nytte av å være innenfor taksonomien?

  • Organisasjoner som er innenfor EUs taksonomiforskrifter vil kunne tiltrekke seg investorer som ønsker å finansiere grønne prosjekter.
  • Store banker kan også være tilbøyelige til å finansiere bærekraftig økonomisk virksomhet. Dette kan bety lavere renter på lån for selskaper som er innenfor taksonomien.
  • Verden snakker om klimaendringer. Folk setter generelt bærekraftige selskaper høyt. Å være innenfor taksonomien kan forbedre bedriftens omdømme og markedsstatus.
  • Når du gjør selskapets aktiviteter grønnere, kan du bli kvalifisert for ulike bærekraftssertifiseringer, noe som kan hjelpe deg med å få et konkurransefortrinn.

EUs taksonomi og bygningsbransjen

Bygninger har vært en primærårsak til miljøforringelse i flere tiår nå. Taksonomien har formulert spesifikke tekniske screeningskriterier for bygging av bygninger, installasjon, reparasjon og vedlikehold av fornybare energiløsninger. Også for salg og eierskap, samt produksjon. Noen eksempler på kriteriene er som følger:

  Nybygg:

A)    Det nyoppførte bygget bør ha et primærenergibehov som er minst 10 % lavere enn den nasjonale terskelen for nesten null-energi-bygg.

B)    Komponenter og materialer som brukes i konstruksjonen skal være i samsvar med kriterier for forebygging av forurensning.

 Renovering av eksisterende bygninger:

A)    Bygningens primærformål bør ikke være utvinning, transport, lagring eller foredling av fossilt brensel.

B)   Det må iverksettes hensiktsmessige tiltak for å minimere støy, støv og eventuelle forurensninger under renovering.

Oppkjøp og eierskap:

A)   Bygninger som er oppført før 31. desember 2020, skal ha energiattest klasse A.

B)   Bygninger som er oppført etter 31. desember 2020, skal oppfylle kriteriene for «oppføring av nybygg».

Infografikk med hovedpunkter om reguleringer for bygninger i EUs taksonomi

Vil BREEAM-NOR-sertifiserte bygninger automatisk være kompatible med taksonomien?

BREEAM er den ledende bærekraftsvurderingsmetoden for bygninger. BREEAM-NOR er den norske varianten av systemet. Ulike kriterier vurderes under en BREEAM-sertifisering, inkludert transport, avfall, innovasjon, forurensning, materialer og innemiljø.

Man kan ganske trygt si at en bygning som er innenfor taksonomien, automatisk kan bli BREEAM-NOR-sertifisert. Men bare fordi en bygning er BREEAM-NOR-sertifisert, blir den ikke automatisk kompatibel med EUs taksonomiregelbok. Men det kan endre seg i nær fremtid.

BREEAM-teamet arbeider med å gi ut nye «justeringskart» i 2022, som kan bygge bro mellom eventuelle gjenværende gap mellom EUs taksonomi og sertifiseringen.

Sluttord

Det var et lite fall i de globale karbonutslipp i 2020 på grunn av pandemien, men siden starten av 2021 har det imidlertid tatt seg betydelig opp igjen. På samme måte har energiforbruket vært på vei opp gjennom 2021. Det er nå behov for investorer, bedrifter og myndigheter som begynner å søke etterlevelse av målene og betingelsene for EUs taksonomi.Relevante artikler:

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.