Skip to content
< Tilbake til artikler

Krav til ventilasjon – hvilke regler gjelder?

Hvilke krav til ventilasjon er det, og hvordan vet du om luftkvaliteten er god nok? 

I Norge tilbringer vi en stor del av vårt liv innendørs; i hjemmet, på skolen, på arbeidsplassen eller andre steder. Det gjør god luftkvalitet ekstra viktig. 

Dårlig luftkvalitet kan føre til flere typer helseplager, i tillegg til å gjøre oss mindre effektive og uopplagte. I mange norske bedrifter sliter ansatte med helseplager som er relatert til dårlig luftkvalitet. Det kan være enkle plager som tørre øyne, men også mer alvorlige som kan føre til fravær.

Ventilasjon og inneklima henger sammen. Den vanligste årsaken til dårlig luftkvalitet, er at bygget har et gammelt eller dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg. Les videre for å finne ut hvilke krav som gjelder og om ventilasjonsanlegget ditt gjør jobben sin.

Lesetips: Hvordan få et godt inneklima og en god luftkvalitet?

Konsekvenser av dårlig ventilasjon

Luften kan være forurenset av ulike gasser, dråper og partikler. Kilden til disse kan være alt fra biltrafikk, pollen, byggematerialer, rengjøringsmidler og miljøgifter fra møbler. Dersom ventilasjonsanlegget dessuten fungerer dårlig, er det ekstra ille. 

De skadelige komponentene når oss primært ved inhalering av luft, og cellene i luftveiene er mest utsatte. Skader og irritasjon av lungevevet vil føre til aktivering av betennelsesreaksjoner. Dette antas å være den største driveren av sykdommer og helseplager relatert til luftforurensning. Hvis du utsettes for dette over tid, kan plagene bli kroniske

Konsekvenser av dårlig ventilasjon
Luftforurensning gir økt risiko for disse sykdommene:
 • Astma og luftveisallergi
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • Hjerte- og karsykdom
 • Lungekreft
Vanlige helseplager:
 • Hoste
 • Tørre/sviende øyne
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tørr hud
 • Tett nese 
 • Tørr hals
 • Unormal trøtthet
 • Hodepine
 • Tørre slimhinner. 

Hvis du og/eller andre i bygget sliter med noen av disse helseplagene, kan det være tegn på dårlig luftkvalitet og ventilasjon. Da er det på tide å måle luftkvaliteten og iverksette tiltak.

Generelle krav til ventilasjon

Det er noen generelle krav til ventilasjon som må være oppfylt for alle bygninger, i følge Byggteknisk forskrift (TEK17):

Bygningens ventilasjon skal være tilpasset rommenes forurensning og fukt. Forurensning i skadelige konsentrasjoner er forbudt, da dette kan være en helsefare. 

Ulike typer rom kan kreve ulik ventilasjon, alt etter formålet med rommet og hvor mange mennesker som opprettholder seg der. Hensyn må også tas til innredning, utstyr, forurensningsbelastning fra materialer, prosesser og husdyr. 

Generelle krav til ventilasjon.

I Byggteknisk forskrift nevnes det noen minimumskrav:

1. Bygningens og ventilasjonsanleggets plassering

Plasseringen av bygningen og ventilasjonsanlegget må vurderes, slik at luften som tas inn i bygget er av god kvalitet. Hvis ikke uteluften reduserer risiko for helse og tilsmussing av ventilasjonsanlegg, skal den renses før den brukes i bygningen.

2. Ventilasjon tilpasset personbelastning

Ventilasjonen må tilpasses personbelastningen i bygningen.

Lesetips: Hva er behovsstyrt ventilasjon?

3. Materialer og produkter uten forurensning

Materialer og produkter skal gi lav eller ingen forurensning til inneluften. 

4. Riktig luftføring

Luft skal føres fra rom med høyere krav til luftkvalitet til rom med lavere krav. 

5. Omluft får ikke forurense

Omluft, dvs. gjenbruk av avtrekksluft, får bare brukes hvis det ikke overfører forurensning mellom rom. 

6. Trygg plassering av luftinntak og avkast

Luftinntak, lufteluker og avkast skal plasseres og utformes slik at forurensning fra avkast ikke føres tilbake via inntaket. Luften ved inntaket skal være minst mulig forurenset. 

7. Større tiltak i rom med forurensende aktiviteter 

Forurensende aktiviteter og prosesser skal der det er mulig innkapsles eller utstyres med punktavsug. Alternativt kan aktivitetene flyttes til lokaler med egnet separat ventilasjon. 

Informasjonen er hentet fra Direktoratet for byggkvalitet.

Krav til ventilasjon i næringsbygg

Arbeidslokaler og personalrom skal være utformet og innredet slik at de har tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt. De skal være beskyttet mot helsefarlige stoffer. 

 • Luftkvaliteten i områder der arbeidstakere oppholder seg skal ha forsvarlig oksygeninnhold. 
 • Det skal tas hensyn til solinnstråling, slik at arbeidstakere ikke utsettes for ubehagelig sterkt lys eller varme
 • Ventilasjonsanlegg skal være utstyrt med feilvarsling, hvis det er nødvendig for arbeidstakernes helse
 • Områder under jord, hvor adgang er tillatt, skal ha god tilførsel av frisk luft

For mer informasjon om krav til ventilasjon og luftkvalitet kan du laste ned Arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

Hvordan vet du om klimaet og luftkvaliteten er god nok? 

Hvordan vet du om ventilasjonen, klimaet og luftkvaliteten er god nok?

Sjekk luftkvaliteten

En god start er å følge Arbeidstilsynets normer for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Du bør deretter sjekke hvor god luftkvaliteten er, for å se om du trenger å gjøre ytterligere tiltak.

Eksempel på hvordan du kan gjøre dette:

 • Lei inn et selskap til å utføre målingene for deg. Forskningsinstituttet NILU tilbyr målinger og vurderinger av inneklimaet tilpasset ulike typer bygninger. Av dem får du en detaljert analyse av luftkvaliteten. De gir deg informasjon om alt fra NO2, O3, svoveldioksid (SO2) og partikler til flyktige organiske forbindelser (VOC), formaldehyder, organiske syrer, ammoniakk og ulike klimaparametre.
 • Gjør egne målinger av luftkvalitet. ClevAir bruker Airthings sensorer for å måle luftkvalitet. Gjennom ClevAir Dashboard får du oversikt over målte radon, luftfuktighet, CO2, oksygeninnhold, svevestøv, temperatur, VOC og lufttrykk.

Dokumenter at kravene er oppfylt

For å sikre at du er innenfor loven, må du dokumentere at kravene til god og tilfredsstillende luft er oppfylt. 

Arbeidstilsynet har et skjema som du kan dokumentere dette i. Skjemaet vil gi deg en bedre oversikt over hvilke usikkerheter eller eventuelle mangler din bygning har i forhold til ventilasjon. Dette skjemaet bruker du også hvis du søker om samtykke av ventilasjonsmetoder og løsninger som innebærer andre luftmengder enn Arbeidstilsynet anbefaler. 

 

 

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings