energy benchmarking for buildings

ENØK normtall – Hva er normalt energiforbruk for bygninger

Referansemåling av energibruk (benchmarking) med ENØK normtall er knyttet til bærekraftig energibruk, ressurseffektivitet og klimaendringer. En slik referansemåling kan hjelpe deg med å bestemme hvor bra eller dårlig en bygning yter når det gjelder energibruk.

Siden bygg- og anleggsbransjen er den den største forbrukeren av energi, har det blitt stadig viktigere å tenke bærekraftig energibruk. Referansemåling av energibruk med ENØK normtall synes å være et gjennomførbart første skritt.

I denne artikkelen vil vi starte med å definere hva ENØK normtall egentlig er, og hvordan referansemåling av energibruk med ENØK normtall bidrar til å bekjempe klimaendringer. Deretter viser vi hva som er normalt strømforbruk i ulike type bygninger.

Hva er ENØK normtall?

Hvis du ikke er selvbevisst, vet du kanskje aldri at du fortsatt kan forbedre deg, eller at du underpresterer. Å vite er halve jobben.

Det samme gjelder bygningens energiforbruk. Bare fordi du ikke ser røyk komme ut av skorsteinene, eller fordi energiregningen ikke forårsaker betydelig reduksjon av overskuddet, betyr ikke det at du ikke bruker for mye energi. Det er bare én måte du kan være sikker: ved referansemåling av energibruk med ENØK normtall.

Enøk normtall viser hva ulike typer bygningers energibruk bør ligge på etter at lønnsomme ENØK-tiltak er gjennomført. En referansemåling av energibruk med ENØK normtall, er en sammenligningen av bestemte bygningers energibruk med normtall for tilsvarende bygninger.

Ikke bare lar det byggeiere å identifisere hvilken ytelsesprosentil de faller inn under, men det gjør dem også i stand til å lage et regnskap over energiforbruket og spore hvor innsparingene kan gjøres over tid.

Hvorfor bry seg med ENØK normtall?

Hvis du fortsatt lurer på den økonomiske gevinsten av å investere i referansemåling av energibruk med ENØK normtall, er det noen fordeler du bør vurdere:

Prioriter forbedringsarbeidet ditt

Hvis du eier flere bygninger, er det mulig at bare noen av dem overskrider normal energiforbruk. Det ville være fornuftig å identifisere de som overforbruker energi og fokusere forbedringsarbeidet ditt på dem.
En referansemåling av hele porteføljen hjelper deg med å gjøre nettopp det.

En referanselinje for fremtiden

Bruksstatistikk for energibruk i bygninger med ENØK normtall fungerer som en referanselinje for å spore forbedringer i energiforbruk i bygg og besparelser i energibruk.

Få en konkurransefordel

Å bruke mindre energi enn konkurrentene gir deg en formidabel fordel over dem. Ikke bare er det et omsettelig faktum, det sparer deg også penger som kan brukes på å gjøre bygningene enda bedre.

Få «grønn» sertifisering

Når bygningen din har oppnådd normal energibruk i samsvar med aksepterte standarder, kan du søke å få sertifisering for grønt bygg. Det er forskjellige grønne sertifiseringsprogrammer som BREEAM-NOR, CEEQUAL og WELL som kan bekrefte din dedikasjon til bærekraft og kampen mot klimaendringer.

Identifiser potensielle feil

Ved å samle data om energibruk fra forskjellige deler av bygningene til forskjellige tider, kan du identifisere potensielle problemområder. Hvis du for eksempel merker at forbruket i en viss etasje holder seg høyt, selv når bygningen er tom, kan du potensielt håndtere en feil.

Barrierer for referansemåling av energibruk i bygninger

Mangel på referansemåling av energibruk med ENØK normtall er en av hovedårsakene til at byggbransjens samlede energiforbruk er høyest. Her er noen barrierer som bidrar til det:

Å overbevise en sterk ledelse

Byggeiere og -ledere på høyt nivå motstår ofte ideer som kanskje ikke garanterer øyeblikkelig avkastning eller forbedring av tjenestekvaliteten. Selv om energiplanlegging og -styring har mange kortsiktige og langsiktige fordeler, er de kanskje ikke alltid så tydelige, noe som gjør toppledelsen tvilsom.

En enkel måte å få deres støtte på er å presentere casestudier av sammenlignbare bygg (og andre) som fikk markedsverdi og/eller redusert energiforbruk etter referansemåling av energi, samt av de påfølgende enøk-tiltakene.

Ufullstendige eller utilgjengelige data om energibruk

En annen barriere for å få en sammenstilling av bygningens energibruk kan være at forbruksdataene er utilgjengelige. Noen eller alle systemene i bygningen din har kanskje ingen måte å rapportere data på.

Dette er imidlertid ikke et problem som ikke kan løses, da det bare kreves å installere noen få sensorer og et dataaggregeringssystem. Over tid vil energibesparelsene som følge av bedre energistyring oppveie installasjonskostnadene.

Bygningen er for gammel

Det er en utbredt misforståelse at en gammel bygning ikke kan gjøres mer energieffektiv. Ofte tenker man: «Hva er vitsen med å måle denne gamle bygningen? Selv om vi identifiserer forbedringsområder, vil det kreve mye penger å gjøre det smartere ”.

Imidlertid er virkeligheten en helt annen. Det er mulig å ettermontere i alle gamle bygninger, ikke bare for å rapportere data om energibruk, men også for energioptimalisering. Det kan gjøres uten å bruke astronomisk mye penger, og uten å gjennomgå alvorlige driftsforstyrrelser.

ClevAir er for eksempel en plug-and-play-programvare som ikke krever noen større maskinvareoppgradering, og kan installeres i hvilken som helst bygning, gammel eller ny, for effektiv energistyring.

Manglende oppmerksomhet

Hvis du ikke kan se hvordan referansemåling av energi med ENØK normtall potensielt kan være til nytte for bygningen/porteføljen din, kan du aldri heller gå for det. Hvis du ikke vet hvordan finne ENØK normtall for bygningen din, eller hvilke målinger/verktøy du kan stole på, vil du heller aldri føle deg trygg nok til å gjøre det.

Ikke vær bekymret hvis du føler dette. De neste avsnittene dekker det meste av det du trenger for å komme i gang.

Slik utfører du en referansemåling av bygg med
ENØK normtall

Vil du komme i gang med å lage din egen referansemåling og finne relevante ENØK normtall for dine bygninger? Her er noen tips du må huske på:

1. Start med en plan

Lag en omfattende plan for referansemåling av energibruk som beskriver alle forventninger og krav. En god plan bør tydelig angi formålet med innsatsen. Gjøres det for å oppnå en sertifisering for grønne bygninger? Eller for å tiltrekke seg flere leietakere? Kanskje investorer? Eller bare for å oppnå bedre energi- og ressursstyring?

2. Velg relevante ENØK normtall

Identifiser ENØK normtallene som er relevante for bygningene dine og velg deretter de viktigste KPI-ene for å måle din energibruk. Her er noen anbefalte KPI-er:

 • Energibehov: Hvor mye energi kreves i hele bygningen? En vanlig enhet for energibehov er: kilowatt (kW)
 • Energiintensitet: En beregning for å måle energiforbruket per fotavtrykk. En vanlig enhet for energiintensitet er: kilowatt-timer per kvadratmeter (kWh/m2).
 • Energikostnader/-besparelser: Pengene som ble brukt på å kjøpe/energi ressurser for drift av bygningen. Senere brukt til å estimere besparelser.
 • Klimagassutslipp: En beregning av hvor mye klimagassutslipp som slippes ut av bygningen. Målt i CO2-ekvivalenter.

3. Verktøy for referansemåling med ENØK normtall

Hvilke type verktøy du velger til referansemålingen, avhenger av faktorer som:

 • Hva er datakildene? De må være kompatible med verktøyet du velger.
 • Hva får du ut av verktøyene? De må produsere de valgte KPI-ene som er identifisert i trinn 2.
 • Kostnadene: Verktøy kan variere fra enkle regneark til tilpassede, skybaserte plattformer som koster millioner av kroner. Gjør en kost-nytte-analyse og se hva som er best for dine behov.
 • Hvor enkle de er å bruke: Verktøyet bør være enkelt å bruke.
 • Visualiseringer: Verktøyet bør ideelt sett støtte forskjellige visualiseringsteknikker som grafer, søyle- og kakediagrammer etc.

Noen anbefalte verktøy for referansemåling med ENØK normtall er:

 1. Portfolio Manager fra ENERGY STAR: Et gratis verktøy som lar deg sammenligne energidata for hele porteføljen din. Den produserer beregninger som klimagassutslipp, totalt energiforbruk og sammenligner til og med dataene dine med tilsvarende bygninger.
 2. GRESB Portal: Ved hjelp av GRESB Portal kan du lage en omfattende referansemåling av energibruk i bygningene dine. Den kan fortelle kollegaene dine hvordan dere har gjort det (har dere underprestert eller overprestert?), hvordan selskapet ditt har prestert når det gjelder energibruk de siste årene, ditt komplette miljøavtrykk og mye mer.
 3. CIBSEs Energy Benchmarking Tool: Et gratis verktøy for referansemåling med ENØK normtall med et grafisk dashbord som produserer både regionale og nasjonale normtall. Verktøyet er fortsatt i beta-versjon, men fullversjonen forventes å utgis veldig snart.
 4.  Carbon Trusts Energy Benchmarking Tool: Et enkelt verktøy for virksomheter i Storbritannia som kan måle energiforbruket i ulike sektorer. Verktøyet forteller deg hvor bra eller dårlig bygningen din presterer i forhold til tilsvarende bygninger, men bare hvis du allerede vet forbruket ditt.

4. Opprett og analyser rapporten med ENØK normtall

Opprett og analyser rapporten med ENØK normtall ved hjelp av det valgte verktøyet. En eksempelrapport laget av GRESB for et selskaps årlige energibruk er å finne her.

Energiintensitet etter bygningstype

Definisjonene av ENØK normtall og “normalt energiforbruk” er forskjellig for bygninger av forskjellige typer. Energiforbruk i næringsbygg er for ekesempel mye høyere enn i kontorbygg. La oss finne ut mer nedenfor:

Bygningene som er mest energieffektive:

Som vist på bildet nedenfor forbruker de mest energieffektive dagligvarebutikkene 416 kWh / m2 / år eller mindre. For kontorbygg er tallet 128 kWh / m2 / år. Skolene som yter best bruker 117 kWh / m2 / år eller mindre, mens tallet for næringsbygg (unntatt dagligvarebutikker) er 150 kWh / m2 / år.

statistikk over energibruk i de mest energieffektive bygningene etter bygningstype

Bygningene som er minst energieffektive

Som vist på bildet nedenfor bruker de minst energieffektive dagligvarebutikkene 798 kWh / m2 / år eller mer. For kontorbygg er tallet 218 kWh / m2 / år. Skolene som gir de laveste resultatene bruker 180 kWh / m2 / år eller mer, mens tallet for næringsbygg (unntatt dagligvarebutikker) er 309 kWh / m2 / år.

Statistikk over energibruk i de minst energieffektive bygningene etter bygningstype

De gjennomsnittlige bygningene:

Som vist på bildet nedenfor bruker den gjennomsnittlige matbutikken 569 kWh / m2 / år eller mer. For kontorbygg er tallet 166 kWh / m2 / år. Gjennomsnittlig forbruk for en skole er 145 kWh / m2 / år, mens det for et gjennomsnittlig næringsbygg (unntatt dagligvarebutikker) er 207 kWh / m2 / år.

enøk normtall av energibruk i bygninger

Hvor mye energi bruker et kontorbygg?

De minst energieffektive kontorbyggene kan forbruke opptil 218 kWh / m2. For det gjennomsnittlige kontorbygget faller antallet ned til 166 kWh / m2. De mest energieffektive kontorbygningene bruker så lite som 128 kWh / m2. 

Enøk normtall for kontorbygg per kvadratmeter

Stort sett kan enkel ettermontering av smart-utstyr overføre en bygning fra de kategorien med de minst energieffektive til kategorien med de mest energieffektive, uansett hvor gammel bygningen er. Smart programvare som ClevAir rapporterer ikke bare data om energibruk i sanntid, men justerer også varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk automatisk basert på endringer i belegg, innendørs- og utendørs klima og værmelding.

Med ClevAir kan du ikke bare samle inn data til din referansemåling med ENØK normtall, men også følge opp med tiltak etter analysene dine.

For å vite mer om hvordan ClevAir fungerer på en magisk måte, kan du laste ned gratis casestudier her.

En Clevair-kundes reise fra kvartilet med lavt forbruk til det laveste

Da GN Power først tok kontakt med ClevAir, var de allerede en kontorbygningene i det skandinaviske området med lavest energibruk. De befant seg allerede i den «lave» kvartilen i beregningen «Kontorbygningers energiforbruk per kvadratmeter per år». Se nedenfor:

Statistikk over energibruk i skandinaviske kontorbygg sammenlignet med en kundes energibruk

GNPower ønsket imidlertid å gjøre det enda bedre. Og ClevAir hjalp dem med å gjøre nettopp det. I løpet av få måneder etter ClevAir-optimalisering falt deres totale energiforbruk med 35 %. Til slutt klarte de å gå inn i den laveste kvartilen i ovennevnte referanseindeks. Se nedenfor:

Energibruk for bygning før og etter ClevAir-optimalisering – CASESTUDIE

Vil du vite hvordan ClevAir bidro til at GN Power ble best? Last ned casestudien her:

Relevante artikler:

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.